Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van –of niet voorkomen in- deze voorwaarden zijn deze voor de leverancier alleen bindend indien en voor zover deze door Pro Camerabewaking uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offertes

2.1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren heeft Pro Camerabewaking het recht de prijzen hierover aan te passen.


3. Opdrachten / Orders

3.1. Opdrachten / orders zijn slechts bindend indien zij door de opdrachtgever schriftelijk zijn bevestigd, of bij gebreke van zodanige bevestiging door de uitvoering van de order door Pro Camerabewaking.

3.2. De opdrachtgever is steeds verplicht voor de opdracht Pro Camerabewaking volledig in te lichten over de door hem gebruikte kwaliteitseisen, bij gebreke waarvan Pro Camerabewaking, indien dit na aanvaarding van de opdracht blijkt, gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden zonder dat daardoor voor de opdrachtgever enig recht op een vergoeding uit welken hoofde dan ook ontstaat.

3.3. Niet functionele verschillen tussen de producten, diensten en alle overige specificaties en kwaliteitsvermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde geven de opdrachtgever geen recht op enigerlei vergoeding, in welke vorm of uit welken hoofde ook.


4. Prijzen

4.1. De prijzen van Pro Camerabewaking zijn gebaseerd op de op de datum der offerte voor ons geldende kostenbepalende factoren. Indien na verloop van 1 maand na datum van aanbieding en/of bevestiging de prijzen van deze kostenbepalende factoren een verhoging ondergaan, ook al is deze verhoging gebeurd tengevolge van de tijdens het uitbrengen van de offerte c.q. bevestiging te voorziene omstandigheden, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, welke prijsverhoging voor de opdrachtgever bindend is.


5. Levertijd

5.1. De levertijd gaat in op de datum waarop de schriftelijke opdracht door Pro Camerabewaking wordt ontvangen.

5.2. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.


6. Leveringen

6.1 Pro Camerabewaking is gerechtigd een opdracht in deelleveringen te splitsen en te factureren met behoud van het recht betaling te verlangen per gefactureerde deellevering overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.


7. Risico’s en transport

7.1. Het risico voor de goederen is vanaf het tijdstip waarop deze voor aflevering gereed zijn voor de opdrachtgever.

7.2 Het risico met betrekking tot het aansluiten van apparatuur op het netwerk komt voor risico van de klant. Het tijdelijk niet werken van het internet / netwerk geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 


8. Wijziging opdracht

8.1. Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

8.2. Indien Pro Camerabewaking, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Pro Camerabewaking gerechtigd de daaruit vloeiende meerdere kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.


9.  Auteursrechten

9.1. De opdrachtgever behoudt zich ten aanzien van de door hem gemaakte producten, diensten en websites en ook ten aanzien van de door hem gebruikte productiemethoden uitdrukkelijk alle rechten op en voortvloeiende uit rechten van intellectuele eigendom, zoals rechten op modellen, auteursrechten en octrooien voor, tenzij anders is overeengekomen.

9.2. Alle door de opdrachtgever verstrekte schriftelijke publicaties blijven eigendom van de opdrachtgever en dienen op diens verzoek onmiddellijk aan hem te worden teruggezonden. Zij mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever noch geheel, noch gedeeltelijk, worden gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of ter inzage gegeven, noch door Pro Camerabewaking worden gebruikt voor de productie van goederen en/of diensten waarop zij betrekking hebben.


10. Garantie

10.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Pro Camerabewaking dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

10.2 Garantie wordt enkel verleend op vertoon van de originele factuur.

10.3 Pro Camerabewaking verleent geen garantie bij de verkoop van ingeruilde beveiligingscamera’s.
10.4 Pro Camerabewaking verleent geen garantie op reparatie of installatie van software of virusschade.

10.5 Pro Camerabewaking is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor verkochte producten die niet goed werken, veroorzaakt door software of overige programma’s die door de klant zelf op de computers zijn geïnstalleerd.

10.6 Prijzen en technische specificaties zijn onder voorbehoud en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden veranderd.

10.7 Aan de vermelding van adviesprijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

10.8 Het niet goed functioneren van goederen, door toedoen van onkunde en of niet goed ingestelde instellingen en of installatie werkzaamheden, vallen niet onder de garantie. Er kan wel een beroep gedaan worden op onze service dienst hiervoor rekenen wij €35,- per uur excl. voorrijkosten en BTW.

10.9 Pro Camerabewaking neemt de infrastructuur op tijdens de installatie waarbij alle zaken worden opgenomen zoals deze aanwezig zijn op het moment van installatie. Wanneer er zaken wijzigen in deze structuur waardoor het systeem niet meer werkt kan dit door de installateur worden opgelost tegen een uurtarief van €35,- excl. BTW en voorrijkosten.


11. Betalingsvoorwaarden

11.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt de betaling d.m.v. automatische incasso van de rekening van de klant afgeschreven. De getekende kopie welke toestemming verleent tot een eenmalige incasso dient na oplevering aan de installateur te worden meegegeven voor de administratie.

11.2. Indien betaling niet binnen de in dit artikel bedoelde betalingstermijn heeft plaatsgevonden is Pro Camerabewaking gerechtigd vanaf het einde van deze termijn zonder ingebrekestelling een vergoeding wegens renteverlies te berekenen van 13% per jaar of de wettige rente – zo deze hoger is – over het dan openstaande bedrag.

11.3 Pro Camerabewaking is voorts gerechtigd buiten de koopprijs en rente van de opdrachtgever alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die niet door betaling zijn veroorzaakt, te vorderen. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd voor elk geval waarin Pro Camerabewaking zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd.


12. Eigendomsvoorbehoud

12.1. Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde goederen eigendom van Pro Camerabewaking.

12.2. Ingeval de opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover Pro Camerabewaking niet nakomt, is Pro Camerabewaking zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te nemen, in welk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden. Na een ingebreke blijven van een betaling, is Pro Camerabewaking gemachtigd hiervan gebruik te maken.

12.3 Zolang de goederen niet volledig voldaan zijn door opdrachtgever, blijven alle geleverde goederen eigendom van Pro Camerabewaking.


13. Bijzondere omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever

13.1. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

13.2. In bovenstaande gevallen heeft Pro Camerabewaking voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht om een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.

13.3. Indien een van de vermelde omstandigheden zich voordoet is Pro Camerabewaking gerechtigd de volledige koopprijs van de goederen onmiddellijk bij vooruitbetaling te vorderen en of zekerheidsstelling voor de overeengekomen prijs te verlangen, dit ter keuze van Pro Camerabewaking.


14. Overmacht

14.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Pro Camerabewaking door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Pro Camerabewaking niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst bij aangetekend schrijven kunnen worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.


15. Ontbinding

15.1. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Pro Camerabewaking het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is.

16. Subsidies

Pro Camerabewaking is niet verantwoordelijk voor het wel / niet verkrijgen van beschikbare subsidies. Dit is een regeling tussen het Ministerie van Economische Zaken en de klant waarbij Pro Camerabewaking slechts een adviserende rol kan innemen.


17. Geschillen

17.1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

17.2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door een bevoegde rechter

Welkom!

Like ons op facebook en blijf op de hoogte van acties en nieuwtjes!